sản phẩm của đỉnh việt

Hệ Thống Chưng Cất Dầu Khí

Quá trình chưng cất đóng vai trò hết sức quan trọng trong công nghiệp hóa học, thực phẩm, sinh học,… và trong đời sống